Att bli hushållslärare

Hur kan man utbilda sig till hushållslärare?

För att bli ämneslärare i huslig ekonomi avlägger man en pedagogie magistersexamen. På svenska kan man studera till ämneslärare i huslig ekonomi vid Åbo Akademi i Vasa. På finska finns utbildningen i Helsingfors vid Helsingin Yliopisto eller i Joensuu vid Itä-Suomen Yliopisto. Magisterexamen ger behörighet att arbeta som ämneslärare i huslig ekonomi. Studeranden kan välja hushållsvetenskap eller pedagogik som sitt huvudämne inom sin examen.

Hushållsvetenskapen har en tvärvetenskaplig grund med inriktning på forskning och tillämpning. I studierna fokuseras på läroämnets färdigheter, kunskaper samt didaktik. Lärarutbildningens målsättning är att examinera ämneslärare som kritiskt granskar sitt arbete.

Största delen av hushållslärarna arbetar inom den grundläggande utbildningen. Dessutom har de behörighet att arbeta med  huslig ekonomi i gymnasier samt inom medborgarinstitut och även i vissa yrkesläroanstalter. Förutom inom skolvärlden kan hushållslärare placera sig inom forskning, marknadsföring samt rådgivningsuppdrag. Inom dessa sammanhang är valet av biämne och de fördjupade studiernas slutarbete av central betydelse. Många hushållslärarstuderanden väljer som biämne ett annat undervisningsämne. Detta breddar avsevärt arbetsmöjligheterna i grundskolan.

Till utbildningen tas trettio nya studeranden årligen. Dessutom finns det en kvot med 10 studieplatser för personer som har någon tidigare avlagd examen.

Om urvalsprov, studie rättigheter och examen finns det mera beskrivet på respektive universitets hemsida.

Efter pedagogie magistersexamen finns det möjlighet till att studera vidare inom pedagogik eller hushållsvetenskap.

För fortsatta studier kan man erhålla studierätt från beteendevetenskapliga fakultetet. Den som är intresserad av fortsatta studier måste förhandla med professuren i sitt huvudämne varefter man kan lägga upp en individuell plan för forskning och fortsatta studier. De fortsatta studierna ger en pedagogie- eller filosofie doktors examen.