Kannanotto kotitalouden opetuksesta ja arvioinnista vuosiluokilla 4–6

Opetushallitukselle

Päivitetyn arviointiluvun (luku 6) tullessa voimaan kotitalousoppiaineen arviointi muuttui osana kaikille yhteistä taide- ja taitoainetta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 3–6 oppiaineissa ei ole kuvattu kotitalouden perusteita lainkaan. Perusteissa ei ole myöskään kuvattu kotitalouden arviointikriteereitä 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten. Tämä puute perusteissa asettaa sekä oppilaat että oppiaineet eriarvoiseen asemaan arviointia tehtäessä, etenkin numeerisen arvioinnin vaatimuksen edessä.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kotitaloutta voidaan opettaa vuosiluokilla 4–6 sekä taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina että valinnaisaineena. Uudistetussa arviointiluvussa todetaan: “Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.” Koska kotitaloutta ei opeteta vuosiluokilla kaikille yhteisenä pakollisena aineena, valinnaisia tunteja ei voida myöskään arvioida osana yhteistä ainetta, jolloin kotitalouden kaikista (myös alle 2 vvt) taide- ja taitoaineen valinnaisista tunneista tulee antaa oppilaalle numeroarvosana vuosiluokilla 4–6. Arviointiluku 6: “Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat.” Tämä muutos arvioinnin osalta tuli ilmi Opetushallituksen järjestämän arviointikoulutuksen yhteydessä 26.1.2021. Vasta tämän jälkeen on selvinnyt, että muutos ja sen aiheuttama vaatimus muutoksista paikallisiin opetussuunnitelmiin ei ole selkeää opetuksen järjestäjille tai kotitaloutta opettaville opettajille. Lisäksi uusissa todistuspohjamalleissa ei ole huomioitu tätä muutosta kotitalouden osalta.

Näiden muutosten huomioiminen paikallisissa opetussuunnitelmissa sekä todistuspohjien korjaaminen kotitalouden osalta vaatii opetuksen järjestäjille annettavaa selkeää ohjeistusta sekä siirtymäaikaa, jotta kunnissa ehditään tehdä tarvittavat muutokset ja hyväksyttää ne paikallisissa hallintoelimissä. Tämän lukuvuoden syyslukukauden osalta kotitalouden taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on monessa kunnassa arvioitu sanallisesti paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjatun mukaisesti eikä arviointia ole mahdollista muuttaa tässä vaiheessa kevätlukukautta.

Vuosiluokilla 4–6 kotitaloudelle taide- ja taitoaineen valinnaisena on usein osoitettu 1 vvt. Käytännössä monissa kouluissa tällainen valinnaisaine opetetaan 2 vvt opetusjaksona syys- tai kevätlukukauden aikana (n. 18–19 opetuskertaa). Kun on kyseessä näin lyhyt opetusjakso, vaatimus numeerisesta arvioinnista tuo lisähaastetta opettajalle. Samaan aikaan muut alle 2 vvt valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 4–6 kotitaloutta opettaa useimmiten luokanopettajat. Luokanopettajat ovat kelpoisia opettamaan kotitaloutta alaluokilla, mutta harvalla heistä on ollut monialaisten opintojen yhteydessä kotitalouden didaktisia opintoja. Opettajan kohtaama suuri arviointityö voi pahimmillaan vähentää kotitalouden opetusta alaluokilla.

Kotitalousopettajien liitto ry toivoo, että:

  1. Opetushallitus ohjeistaa opetuksen järjestäjät riittävän selkeästi uuden arviointiluvun tuomien muutosten osalta, liittyen erityisesti kotitalouden arviointiin ja todistusmerkintöihin vuosiluokilla 4–6. Tähän tarvitaan riittävä siirtymäaika, jotta muutokset ehditään kirjata ja hyväksyä paikallisiin opetussuunnitelmiin vaatimusten mukaisesti.
  2. Oppilaiden sekä perusopetuksessa opetettavien oppiaineiden yhdenvertaisuuden takia opetussuunnitelman perusteisiin täydennetään kotitalousoppiaineen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit vuosiluokille 4–6.
  3. Aikaa varataan myös opettajien koulutukseen, jotta vuosiluokilla 4–6 kotitaloutta opettavilla opettajilla on mahdollisuus tehdä työtään laadukkaasti ja kaikkia opetussuunnitelman vaatimuksia noudattaen.