Oppilas- ja työturvallisuudesta ei pidä tinkiä – kotitalouden ryhmäkoot pidettävä suositusten mukaisina

Kotitalouden ryhmäkoot on pidettävä Opetushallituksen suosituksen mukaisena. Suosituksen mukaan kotitalousluokassa saa yhtäaikaisesti työskennellä enimmillään 16 oppilasta. Tämä suositus koskee niin ala- kuin yläkoulujakin.

Kotitalousopettajien liitto ry on huolissaan kotitalousopetuksen ryhmäkokojen kasvamisesta. Viestit kotitalousopettajilta eri puolelta Suomea kertovat, miten ryhmäkoot ovat kasvaneet ja suositusten mukainen, maksimissaan 16 oppilaan ryhmäkoko ylittyy usein. Opetusryhmissä saattaa olla jopa 22 oppilasta, kun kotitalouden opetustilat on mitoitettu vain 16 oppilaalle.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuonna 2014 tekemän kotitalouden päättövaiheen oppimistulosten arvioinnin mukaan opetusryhmien suuri koko oli opettajien vastausten mukaan yksi kolmesta eniten hyviä oppimistuloksia vaikeuttaneista asioista. Kyselyyn vastanneista opettajista 36 prosentilla yhdeksänsien luokkien ryhmäkoot olivat 16–20 oppilasta.

Kotitalous on monipuolinen ja toiminnallinen arjenhallintaan opettava taito- ja taideaine. Opetuksen tavoitteena on kehittää käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä soveltaa opittua arkielämän tilanteissa. Kotitaloudessa oppiminen perustuu konkreettiseen toimintaan ja käytännön harjoitusten tekemiseen yksin ja yhdessä.

Opetussuunnitelman tavoitteisiin pääsemisen edellytyksenä on, että jokaisella oppilaalla on yhdenvertainen oikeus riittävään työtilaan. Opetusryhmän koko on sidoksissa käytettävissä olevaan opetustilaan ja opetuksen järjestäjän tulee järjestää kotitalouden opetus niin, että opetussuunnitelman mukainen opetus mahdollistuu ja turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon.

Kotitalousopetuksen tilat on yleensä mitoitettu 16 oppilaalle. Opetushallituksen suosituksen mukaisesti mitoitettaessa opetustila 16 oppilaan ryhmälle tulee tilan pinta-alan olla noin 120 neliömetriä. Tämän lisäksi pitää huomioida riittävä työskentelytila liesien ympärillä, käytettävissä oleva työpöytätila, opetuksen vaatimat toiminnot (opetus, ruoanvalmistus- ja ruokailutilat, ryhmätyöskentely, materiaalien- ja tekstiilienhuoltotila, varastotila, eteinen ja jätteiden keräyspiste). Kaikkien kotitalousopetuksen toimintojen on mahduttava samaan tilaan siten, että opetus voidaan järjestää turvallisesti ja esteetön toimiminen tilassa on mahdollista.

Erityisen tuen oppilaiden ryhmäkokovaatimuksista on syytä pitää kiinni myös kotitalousopetuksessa. Kotitalousopetuksessa erityisopetuksen tai koulunkäynnin ohjaajan resurssit ovat hyvin usein vähäiset, elleivät jopa olemattomat. Tällöin isoissa opetusryhmissä heikompien oppilaiden tukeminen ja jokaisen oppilaan yksilöllinen ohjaaminen on haastavaa, usein jopa mahdotonta.

Isoissa opetusryhmissä käytännön harjoitusten teettäminen vaikeutuu, kun kaikille oppilaille ei ole osoittaa työskentelytilaa. Terävät työvälineet, kuumat astiat ja kodinkoneet aiheuttavat merkittäviä turvallisuusriskejä. Ryhmäkoon säilyttäminen suositusten mukaisena ja riittävä määrä ohjaajia edistää oppimista, työturvallisuutta, yksilöllistä ohjausta, oppimaan oppimista, ja lopulta opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja

Minna Vanhala, puheenjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry
puheenjohtaja@kotitalousopettajat.fi
Tarkko Nuutinen, toiminnanjohtaja, Kotitalousopettajien liitto ry
tarkkko.nuutinen@kotitalousopettajat.fi
• OPH:n verkkojulkaisu
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kotitaloudenopetustilat-ja-tyoturvallisuus
• Karvi: kotitalouden päättövaiheen oppimistulosten arviointi
https://karvi.fi/esi-japerusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/perusopetuksen-oppimistulosten-arvioinnit-2014-
2015/kotitalouden-oppimistulosten-arviointi-perusopetuksen-9-lk/