Kyselytunti työturvallisuudesta antoi kaksin verroin tietoa terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä

Kotitalousopettajien liitto järjesti tiistaina 1.11.2022 kaksituntisen kyselytunnin työturvallisuudesta. Asiantuntijana toimi päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Nina-Marika Pieskä. Vastaava kyselytunti järjestettiin jo keväällä, mutta kotitalousopettajat ymmärtävät asian tärkeyden, ja siksi toisintoa kyselytunnille toivottiin. Tiistainen kyselytunti keräsikin innostuneita, ja joukko sai hyvää oppia ja kertausta siitä, mitä itse voi tehdä, että oma työympäristö olisi turvallinen niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin.

Työn turvallisuudesta vastaa työnantaja, mutta myös työntekijä itse

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tähän tavoitteeseen ohjaa myös työturvallisuuslaki. Työsuojelutoiminnan tulee olla ennakoivaa, mutta myös reagoivaa. Tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita opettajien, sekä myös oppilaiden, työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Työnantajan on toimittava suunnitelmallisesti ja aktiivisesti työturvallisuuden eteen, mutta myös työntekijän on itse tehtävä voitavansa, jotta työturvallisuus toteutuu. Työn antajan on tarkkailtava työympäristöä ja työtapoja, tehtävä tarvittavia korjauksia ja perehdytettävä työntekijöitä. Työntekijöiden on puolestaan suhtauduttava työturvallisuuteen asian vaatimalla vakavuudella, noudatettava ohjeita ja ilmoitettava työnantajalle huomaamistaan puutteista tai väärinkäytöksistä. Työntekijän on myös osattava sanoa ei, jos esimerkiksi ei koe osaavansa jotain työtä tai tuntee, että ei jaksa työmäärää.

Esihenkilö ja työsuojeluvaltuutettu työntekijän tukena

Esihenkilö edustaa työnantajaa, ja hänen täytyy johtaa työtä niin, että se on turvallista, ja että työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset on otettu huomioon. Joissain tapauksissa tämä saattaa näyttää ulkopuoliselle epätasapuoliselta, erityisesti, koska kenenkään työntekijän henkilökohtaisia asioita ei saa jakaa kollegoillekaan, vaikka tilanne aiheuttaisi epätasaisen työnjaon. Esihenkilön on myös seurattava töiden sujumista ja työyhteisön tilaa, ja varmistettava, että työ pystytään tekemään kokonaisturvallisesti.

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on myös oltava työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työturvallisuusasioissa. Jokaisen työntekijän lakisääteinen oikeus on olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, jos hän niin haluaa. Työntekijän ei tarvitse kertoa yhteydenotosta työnantajalle, eikä työsuojeluvaltuutettu saa puhua asiasta kenellekään ilman edustettavan lupaa. Työsuojeluvaltuutettuun voi olla yhteydessä missä vain työturvallisuuteen liittyvässä asiassa, esimerkiksi, jos on huoli jaksamisesta (omasta tai muiden), häirintä- tai ristiriitatilanteessa, työnantajan antaman ohjeistuksen sisällöstä tai puutteesta, rakennuksen rakenteellisesta haitasta.

Kotitalousopettajien liitto auttaa jäseniä tietämään lisää

Kotitalousopettajien liitto järjestää tulevanakin vuonna kyselytunteja, joissa käsiteltävän asian asiantuntija neuvoo ja opastaa asiaan, mutta on myös valmis vastaamaan osallistujien kysymyksiin. Mikäli sinulla jäsen on aiheita, joista haluaisit tietää enemmän. Ole rohkeasti yhteydessä liittoon. Näin pystyt vaikuttamaan kyselytuntien aihevalikoimaan!