Forskning inom hushållsvetenskap

Forskning inom hushållsvetenskap

Inom hushållsvetenskap forskas huslig ekonomi både från individ- och familjeperspektiv. Det är centralt inom hushållsvetenskap att förstå vardags företeelserna och förutsättningarna att utföra dem under människans hela livscykel.

I forskningen inom hushållsvetenskap försöker man uppnå en helhetssyn på hur hushållen fungerar samt de sociala, kulturella och fostrande perspektiven. Centrala forskningsfrågor är bland annat hur olika funktioner i det vardagliga livet utformas, hur olika faktorer integreras och hurudana individuella, gemensamma och samhälleliga faktorer som hör till hemmets vardag. Det är alltid frågan om människor, deras handlingar samt handlingarnas inverkan på samhället och miljön.