Kouluilla tärkeä rooli arjen talousasioiden opetuksessa

Kaikki ihmiset tarvitsevat talousosaamista. Se on keskeinen taito, jota jokainen tarvitsee niin markkinoilla toimiessaan kuin omia raha-asioita hoitaessaan. Haasteita talousosaamisen ylläpitämiselle ja sen opettamiselle asettaa jatkuvasti muuttuva taloudellinen toimintaympäristö. Talousosaamisen ohella meidän tulee myös ymmärtää omien taloudellisten valintojemme seuraukset omaan taloutemme, toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan muihin toimijoihin.

Talousosaaminen muodostuu kolmesta tekijästä: taloudellisesta tietämyksestä, toiminnasta ja asenteista. Nämä kaikki tulee huomioida talousopetuksessa. Pelkkä tiedon jakaminen ei siis riitä, vaan pitää opastaa myös sen käytännön hyödyntämiseen. Niin ikään asenteisiin on tärkeää päästä vaikuttamaan. Lasten ja nuorten talousosaamista onkin vahvistettava erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa heidän kehitysvaiheensa ja vastaanottokykynsä huomioon ottaen.

Nuoret pitävät taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Etuna koulussa on koko ikäryhmän hyvä tavoitettavuus. Talous ja nuoret TATin teettämien tutkimusten mukaan nuoret ovat kokeneet, etteivät ole saaneet talousasioihin riittävästi opetusta. Nuoret haluaisivat koulusta erityisesti käy­tännön opastusta oman talouden hallintaan, samoin kuin konkreettista ja ajankohtaista tietoa talousasioista.

Keväällä 2020 julkistetun PISA-tutkimuksen tulokset osoittivat suomalaisten nuorten talousosaamisen olevan kansainvälisesti huipputasolla: 20 OECD-maan joukossa Suomi sijoittui yhdessä Kanadan kanssa toiseksi Viron jälkeen. Tämä kertoo siitä, että talousasioita on koulussa opetettu ja opettajat ovat tehneet siinä ansiokasta työtä. Suomalaiset nuoret kertoivat saavansa muita maita useammin talousosaamiseen liittyvää tietoa opettajilta, ja tällä oli muita maita voimakkaampi yhteys osaamiseen. Myös professori Panu Kalmin tutkimukset kouluissa toteutetuista kokeiluista ovat osoittaneet talousopetuksen tuottavan hyviä tuloksia.

Vaikka suomalaisten nuorten talousosaaminen on maiden välisessä keskiarvovertailussa erinomaista ja Suomessa on kaikista maista suurin osuus huippuosaajia, oppilaiden välisessä osaamisessa on suurta vaihtelua. Nuorten sosioekonomisella taustalla on PISA-tutkimuksen mukaan suuri vaikutus talousosaamiseen.

Talousasioita koulussa opettamalla voidaan hälventää kotitaustan vaikutusta nuorten talousosaamiseen. Koulussa talousasioita opetetaan erityisesti yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa ja matematiikassa sekä lisäksi oppiaineiden rajat ylittävänä ilmiöopetuksena. Koulun tarjoaman opetuksen merkitys talousosaamiseen liittyvän tiedon, toiminnan ja asennekasvatuksen välittäjänä on ensiarvoinen. Talous ja nuoret TATin teettämissä tutkimuksissa opettajat ovat pitäneet nuorten talousosaamiseen vaikuttamista tärkeänä ja kokevat myös voivansa vaikuttaa siihen.

Koulujen ohella lasten ja nuorten talousosaamista edistävät muutkin toimijat yhteiskunnassa. Monet näistä ovat jalkautuneet kouluihin opetustyön tueksi. Näitä tahoja ovat pankit, Finanssiala ry, Talous ja nuoret TAT, Pörssisäätiö, Perintäritari Oy, Suomen Pankki, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Nuorten Akatemia, Lasten ja nuorten säätiö, Nuorisoasuntoliitto, Nuori yrittäjyys ry ja Marthaförbundet. Erityisesti yläkoululaisten talousopetuksen tueksi on järjestetty asiantuntijavierailuja ja kilpailuja sekä tuotettu erilaisia materiaaleja ja pelejä. Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne herätti tarpeen etäopetuksessa toimiville vuorovaikutteisille aineistoille. Koulun ulkopuoliset toimijat ovat jo vuosien ajan myös tarjonneet opettajille talousasioista täydennyskoulutusta.

Materiaalien ja ajankohtaisen tiedon löytäminen on kuitenkin koettu ongelmalliseksi. Yleisemminkin on todettu, että talousosaamisen edistämisen toimijat, hankkeet ja materiaalit ovat Suomessa hajallaan ja usein vaikeasti löydettävissä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tällä hetkellä Suomesta puuttuu talousosaamisen yhteinen koordinointi ja kansallinen strategia. Tähän tarpeeseen vastaa helmikuun 2020 alussa käynnistetty Suomen Pankin koordinoima talousosaamishanke. Sen tavoitteena on koordinoida kotitalouksien talousosaamiseen liittyvää toimintaa Suomessa. Hankkeen yhtenä tärkeänä tehtävänä oli keväällä 2020 kartoittaa talousosaamisen edistämistoimintaa Suomessa. Näin pyrimme saamaan ulkopuolisten toimijoiden toteuttamaa talousopetusta myös kouluille ja oppilaitoksille nykyistä näkyvämmäksi. Kouluille suunnattua opetusta ja materiaaleja on tarjolla runsaasti. On tärkeää, että näitä hyödynnetään kouluissa täysimääräisesti.


Kirjoittaja Anu Raijas on  Suomen Pankissa vanhempi neuvonantaja, jonka vastuulla on kuluttajien talousosaaminen, kotitalouksien velkaantuminen, kulutus.

Vastaa