Arviointiin pureutunut kyselytunti käynnistää uutta yhdessä tekemistä

Kotitalousopettajien liitto ry:n järjestämällä kyselytunnilla tiistaina 28.9.2021 käytiin keskustelua kotitalousoppiaineen arvioinnista. Opetusneuvos Marjaana Manninen kertoi alkuun arviointikriteerien uudistustyöstä sekä niistä tavoitteista ja tarpeista joihin uudistustyö on perustunut. Hän kertoi myös muista keinoista, joilla lisätään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Oppilaan on tärkeä tietää, mitä oppimista häneltä odotetaan

Käydyssä keskustelussa nousi esiin se, kuinka tärkeää on, että sekä oppilas että hänen huoltajansa ovat tietoisia oppimistavoitteista ja niissä edistymisen arvioinnin kriteereistä. Heti lukuvuoden alussa on hyvä selkeästi kertoa, mitä arvioidaan, ja tämä on hyvä toistaa useampaan otteeseen opetuksen edetessä.

Tärkeää on, että opetuksen edetessä opettaja voi seurata mihin asioihin pitää opetuksessa panostaa, ja oppilas voi seurata omaa kehitystään suhteessa tavoitteisiin. Eri kouluissa ja eri opettajilla on erilaisia käytäntöjä tukemaan oppilaan omaa kehityksen seuraamista.

Informaali oppiminen ei tuota enää tarvittavia perustaitoja

Yksi esiin noussut ongelma on, että informaali oppiminen kotitaloudessa on vähentynyt; kodeissa opitaan yhä harvemmin edes aivan peruskädentaitoja kodinaskareisiin, ja informaalioppiminen on hyvin epätasaista jopa koulujen oppilaiden kesken. Siksi nykyiset arviointi kriteerit voivat olla hyvin vaativia osalle oppilaista. Ongelmaa lisää se, että formaalissa kouluoppimisessa ei nykyisellä tuntijaolla ole oikein aikaa lähteä opettamaan aivan perusasioita, kun tuntien puitteissa pitäisi kuitenkin saavuttaa oman elämisen kannalta riittävä taitotaso oman talouden hallitsemiseen.

Vaikka joidenkin oppilaiden taitotaso on hyvin alhainen, on opetuksen tavoitteena tarjota kaikille oppilaille osaaminen kaikella kolmella tasolla:

  • Mitä?
  • Miten?
  • Miksi?

Kuinka auttaa oppilasta osoittamaan osaamisensa?

Oppilaan pitäisi pystyä hahmottamaan, mitkä ovat kotitalousoppiaineessa opittavat asiat. Hänen pitäisi oppia ne myös tekemään. Lisäksi hänen olisi hyvä oppia myös ymmärtämään oppimansa merkitys, ja pystyä kertomaan siitä ja kuvailemaan sitä. Tämä korkein osaamisentaso, eli kyky analysoida voi aika ajoin olla oppilaan vaikea osoittaa. Opettajan olisikin hyvä olla valmis tarjoamaan oppilaille erilaisia keinoja osoittaa omaa motivaatiota ja analysoimisentaitoaan. Joillekin nuorille on helppoa kirjoittaa, ja analysoida oppimaansa. Toisille voi olla omanpaa kuvata osaamistaan esimerkiksi videolla tai monimediaesityksellä. Tärkeää on kuitenkin, että oppilas pystyy korkeimmalla tasolla esittämään oppimansa yhteyksiä muihin opittuihin asioihin ja analysoimaan omaa tekemistä ja osaamista.

Haluatko kehittää yhdessä menetelmiäarvioinnin avuksi?

Kotitalousopettajien liitto ry haluaa auttaa jäseniään kehittämään omaa arviointityötään kokoamalla liiton oman arviointiverkoston, joka yhdessä voi keskustella ja kehittää erilaisia menetelmiä arvioinnin ja oppimisen seuraamisen tueksi niin opettajalle itselleen kuin myös oppilaalle ja hänen huoltajilleen. Jos haluat olla mukana tässä vapaamuotoisessa verkostossa, olethan yhteydessä liiton toimistoon: toimisto@kotitalousopettajat.fi.