Vuosisuunnitelma kotitalousopetukseen – uutta opettajanmateriaalia jäsenistölle

Tänä keväänä (2020) on Kotitalousopettajien liiton puitteissa työstetty ja luotu uusi opettajanmateriaali, kestävän kehityksen mukainen vuosisuunnitelma kotitalousopetukseen. Materiaalin punainen lanka on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä kehitys. Aineiston on luonut Tuire Perry (kuvassa) Globaalivastuun toimikunnan tuella, ja sen on rahoittanut WWF Suomi. Opettajanmateriaalin tekeminen alkoi halusta luoda uutta, kestävään kehitykseen keskittyvää kotitalouden oppimateriaalia, joka pohjautuu viimeisimpään tutkimustietoon. Materiaali täydentää olemassa olevien kirjasarjojen opeoppaita erityisesti ilmastoystävällisen elämäntavan osalta.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat päivittäin esillä uutisoinnissa, ja muutenkin tapetilla joka puolella. Iso osa nuorista tiedostaa ilmastoasioita, mutta heillä ei välttämättä ole työkaluja siirtää tiedostavia ajatuksia arjen toimintaan. Kestävän elämäntavan harjoitteleminen menee yksi yhteen kotitalouden oppisisältöjen kanssa. Kotitalousluokka on erinomainen paikka harjoitella taitoja, joita yksilö tarvitsee elämässään, ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ruoasta ja asumisesta syntyvät päästöt muodostavat yli puolet yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljestä, joten esimerkiksi maukkaan kasvispainotteisen ruoan valmistaminen ja ruokahävikin sekä kodin energiankulutuksen vähentäminen ovat merkittävässä roolissa oman elämän aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, elämänlaadusta tinkimättä.

Kestävän kehityksen materiaali (pääset tutustumaan materiaaliin kuvaa klikkaamalla) sisältää kokonaisen vuosisuunnitelman, joka rakentuu kolmestakymmenestäkuudesta tuntisuunnitelmasta. Vuosisuunnitelma sisältää asiat, jotka kuuluvat seitsemännen luokan pakolliseen kotitalouteen. Painopiste on siirtynyt pois joka tunti tapahtuvasta ruoanvalmistuksesta, tasaisemmin kaikille kotitalousoppiaineen sisältöalueille. Huomasimme, että kun ruoanvalmistus keskitetään vain niille opetuskerroille, jolloin se on pedagogisesti perusteltua, vapautuu aikaa muiden, yhtä tärkeiden asioiden, opetteluun kestävällä tavalla. Materiaalia hyödyntääkseen opettajan ei tarvitse olla itse perehtynyt kestävän elämäntavan periaatteisiin, tai edes kiinnostunut niistä. Riittää, että löytyy halua oppia itsekin uutta ja kehittää opetustaan, tai saada vaihtelua ja uutta näkökulmaa omaan opetukseen.

Vuosisuunnitelmaa voi hyödyntää sellaisenaan, koko vuoden kokonaisuutena, tai napsia sieltä täältä omaan opetukseen sopivat sisällöt. Kestävän kehityksen materiaali sisältää tuntisuunnitelmien lisäksi muuta opettajan työtä helpottavaa lisämateriaalia, kuten kaksi valmista teoriakoetta vastauksineen, työkoeohjeistuksen, työkoekortit sekä työkokeen arviointikaavakkeet. Jos seuraat vuosisuunnitelmaa, voit hyödyntää valmiit lisämateriaalit sellaisenaan. Materiaalin tuntikohtaisiin suunnitelmiin on tehty viittaukset kolmen kotitalouden oppikirjasarjan sivunumeroihin, jolloin opettajan on helppo hyödyntää kestävän kehityksen vuosisuunnitelmaa oman kirjasarjansa rinnalla. Materiaali sisältää myös runsaasti opetusta elävöittäviä linkkejä, sekä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Joka opetuskerta alkaa oppimiskysymyksellä, johon tiivistyy tunnin aihe. Opetuskerran lopussa voi palata oppimiskysymykseen ja katsoa, miten oppilaat sisäistivät tunnilla opetellut asiat. Materiaalia voi hyödyntää myös valinnaisessa kotitaloudessa. Se antaa hyvän pohjan myös aivan uudenlaisille, ilmastoasioita painottaville, valinnaiskursseille.

Meillä kotitalousopettajina on valtava potentiaali vaikuttaa välillisesti, oppilaidemme kautta, tulevaisuuden ruokavalintoihin, kulutustottumuksiin sekä asenneilmapiiriin. Voimme kasvattaa tiedostavia ja avarakatseisia nuoria, jotka osaltaan mahdollistavat kestävän kehityksen toteutumisen Suomessa. Positiivisen ja uteliaan ilmapiirin luominen oppitunneille ja mahdollisen nuorten ilmastoahdistuksen kääntäminen toivoksi ja toiminnaksi ovat avainasemassa. Jokaisen valinnoilla on vaikutusta – jo pienikin muutos omiin arkirutiineihin, kuten ruoka- tai kulutustottumuksiin, on merkityksellistä ja tärkeää!


Pääset tutustumaan materiaaliin kuvaa klikkaamalla.