Lausunto ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Kotitalousopettajien liitto ry on antanut Opetushallitukselle lausunnon ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi.

Mikä on näkemyksenne kriteeriluonnosten selkeydestä?

Mistä löytyy kotitalouden opetuksen ja oppimisen tavoitteet? https://www.oph.fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotitalouden-opetuksen-oppimisjatkumo-varhaiskasvatuksesta-yläkouluun. Tämä ei ole riittävä tukimateriaali! Opettajille jää aivan liian paljon oman harkinnan varaan. Alakoulun opettaja ei hahmota näitä perehtymättä perusteellisesti kaikille yhteisen kotitalouden materiaaliin.

Ovatko osaamisen kuvausten jatkumot arvosanasta 5 arvosanaan 9 johdonmukaisia? Toivomme perusteluja.

Jotta oppilaan osaamista voidaan arvioidan kriteereisen perusteella, tarvitaan myös kotitalous-oppiaineeseen selkeät tarvoitteet vuosiluokille 3-6 kuten kaikissa muissakin oppiaineissa. Tämä takaisi sen, että opetussisällöt ja tavoitteet olisivat valtakunnallisesti samat ja arvioinnissa oppilaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Miten mielestänne oppiaineiden arvosanojen 5 kriteeriluonnokset kuvaavat välttäviä tietoja ja taitoja?

Tällä hetkellä vuosiluokille 3-6 tarjotaan samoja kotitalouden sisältöjä riippumatta mistä valinnaisainekiintiöstä (taide- ja taitoainevalinnaiset tai valinnaiset aineet) niiden opetus järjestetään. Tällöin voi koulussa olla tilanne, että osaa oppilaista arvioidaan näiden melko tiukkojen kriteereine perusteella, tai osa taas saa vain hyväksytty / hylättäy- merkinnän kotitalouden oppiaineesta. Tuntijakoa tulisi selkeyttää opetuksen järjestäjille ennen kriteereiden käyttöönottoa, jotta kriteereitä voitaisiin käyttää oikeudenmukaisesti (alkaen opetuksen suunnittelusta, jonka tavoitteena on taidon kartuttaminen).

Antavatko kaikki arvosanojen kriteerit riittävän tuen oppilaan kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarviointiin? Toivomme perusteluja.

Vuosiluokilla 3-6 kotitaloutta opetetaan valinnaisaineena. Opintokokonaisuus on usein 1 vvt, mutta opetus järjestetään 2 vvt lukukauden aikana (enimmillään n 18 opetuskertaa). Ehdotetut kriteerit eivät huomioi riittävästi oppilaiden ikätasoa, eikä opintojakson pituutta (lyhyyttä), vaan ovat liian vaativat suhteessa siihen, miten paljon ko. oppiainetta alaluokkien aikana ehditään opiskelemaan. Esimerkiksi monen tavoitteen kohdalla arvosanan 5 kohdalla kriteereissä on sana ”ohjattuna”. Tosiasia on, että mikäli oppilas aloittaa kotitalouden opiskelun kuunennen luokan tammikuussa ja hänellä on ollut opetuskertoja n 18 ennen arvioinnin tekemistä, hyvin harva oppilas ehtii puolen vuoden aikana saavuttamaan arvosanan yhdeksän kriteereitä, puhumattakaan siitä, että näiden kriteereiden perusteella annettaisiin arvosana 10. Kannustava ja konkreettinen näkökulma puuttuu, ja kriteerit. mukailevat liikaa päättöarvioinnin kriteereitä. Lisäksi arvioitavia oppimisen tavoitteita on liikaa suhteessa opetukseen käytettävissä olevaan aikaan.

Yleisiä kommentteja kriteeriluonnoksista.

Kotitalousopettajat ovat todenneet alakoulun kotitaloutta valinnaisena opiskelleiden tulevan heikoin tiedoin ja taidoin. Tämä täytyy kyetä korjaamaan selkeillä kriteereillä ja tukimateriaalilla. Alakoulun valinnaisessa kotitaloudessa on syytä olla sisältöalueet huolellisesti rajattu, sekä tavoitteet asetettu eksaktisti.